Nederlandse werkgeversorganisaties vragen om actieplan cybercriminaliteit

De Nederlandse werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland hebben de regering opgeroepen een meerjarig actieplan voor de aanpak van cybercriminaliteit vast te stellen en het probleem samen met het bedrijfsleven meer gecoördineerd aan te pakken.

De organisaties hebben de regering ook opgeroepen om met een nieuw en eenvoudiger crediteurenakkoord te komen voor kleinere bedrijven die door verliezen in verband met Covid-19 zijn getroffen.

De oproepen werden gedaan op het moment dat de begroting voor het Ministerie van Justitie en Veiligheid in de Tweede Kamer zou worden besproken.

De organisaties zeiden dat een “deltaplan” moet leiden tot betere samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven, door een betere informatie-uitwisseling over criminele praktijken. Bovendien moet de pakkans worden vergroot, zo voegden zij eraan toe.

Het deltaplan en de bijbehorende financiën moeten meerdere kabinetsperioden bestrijken en niet slechts een eenmalige inspanning zijn, aldus de werkgeversorganisaties.

‘Cyberbeveiliging vergt ook een gecentraliseerde en meerjarige aanpak. Bedrijven moeten veel sneller worden geïnformeerd over kwetsbare of gehackte IT-systemen. De juridische belemmeringen die hieraan in de weg staan, moeten dringend worden opgelost. Er moet worden geïnvesteerd in de kennis en capaciteit van politie en justitie,’ aldus een gezamenlijke verklaring.

De werkgeversorganisaties maken zich ook zorgen over de tijd en moeite die het het MKB kost om aan te tonen dat hun verliezen door Covid-19 zijn veroorzaakt, terwijl zij worstelen om het hoofd boven water te houden en op overheidssteun wachten bij gebrek aan traditionele verzekeringsdekking.

‘Met name voor kleine en middelgrote bedrijven die door de maatregelen in verband met het coronavirus zijn geraakt, moet er een ‘corona-WHOA’ (homologatie van onderhandse akkoorden met crediteuren) komen. Een quick scan zal dan uitwijzen of de schulden het gevolg zijn van de coronacrisis en of het bedrijf na herstructurering levensvatbaar is. Zo ja, dan kan een “onderhands” crediteurenakkoord worden opgesteld. Bovendien moeten de gerechtskosten die ondernemers betalen worden verlaagd,’ aldus de organisaties.

In de verklaring wordt ook melding gemaakt van een achterstand bij de Autoriteit Persoonsgegevens, die bedrijven na de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming nog meer hoofdpijn bezorgt.

‘De Autoriteit Persoonsgegevens heeft meer mensen en middelen nodig, in het bijzonder voor de vergunnings-, goedkeurings- en voorlichtingstaken. Er is nu een achterstand. Het bedrijfsleven heeft hier veel last van. Processen duren vaak jaren,’ aldus VNO-NCW en MKB-Nederland in hun gezamenlijke verklaring.

Back to top button