Noordzeelanden kondigen ambitieuze offshore-plannen aan om energierisico Rusland het hoofd te bieden

Duitsland, België, Denemarken en Nederland hebben een historische overeenkomst ondertekend om hun krachten te bundelen en in 2030 maar liefst 65 gigawatt (GW) aan nieuwe offshore-windenergie te leveren, als onderdeel van de Europese inspanningen om de afhankelijkheid van Russische olie en gas aan te pakken en het afstappen van fossiele brandstoffen te versnellen.

De vier Noordzeelanden deden hun aankondiging enkele dagen nadat de Europese Commissie haar REPowerEU-project had gelanceerd, het antwoord van de EU op de verstoring van de energiemarkt als gevolg van de Russische inval in Oekraïne. Het plan van de EU, dat op 18 mei werd aangekondigd, is gebaseerd op een combinatie van energiebesparingen, een gediversifieerde energievoorziening en een versnelde uitrol van hernieuwbare energie ter vervanging van fossiele brandstoffen in woningen, de industrie en de elektriciteitsopwekking.

“Energiezekerheid en de strijd tegen klimaatverandering zijn van cruciaal belang voor de toekomst van de Europese Unie… Gezien de aankondiging van de Europese Commissie van 18 mei over REPowerEU willen wij dringend en onmiddellijk actie ondernemen. De recente geopolitieke gebeurtenissen zullen onze inspanningen versnellen om het verbruik van fossiele brandstoffen te verminderen en de inzet van hernieuwbare energie te bevorderen voor meer veerkracht op het punt van energie in Europa”, aldus de Noordzeealliantie in een gezamenlijke aankondiging.

“Daarom zullen wij fossiele brandstoffen, waaronder Russische olie, kolen en gas, in toenemende mate vervangen door Europese hernieuwbare energie uit de Noordzee, met inbegrip van offshore-windenergie en groene waterstof, waarmee wij bijdragen aan zowel de klimaatneutraliteit als de energiezekerheid van de EU”, zo luidt het vervolg van de aankondiging.

De vier landen zijn ambitieuze gecombineerde doelstellingen overeengekomen voor offshore-windenergie van ten minste 65 GW in 2030.

“Uitgaande van de Noordzee als ‘groene energiecentrale van Europa’ willen we samen onze totale capaciteit voor offshore-windenergie in 2030 meer dan verdubbelen tot ten minste 150 GW in 2050, wat volgens de strategie van de Europese Commissie inzake offshore hernieuwbare energie meer dan de helft is van de capaciteit die nodig is om de klimaatneutraliteit van de EU te bereiken”, aldus de aankondiging van de alliantie.

Om de visie van de Noordzee als groene energiecentrale van Europa te kunnen verwezenlijken hebben de landen de volgende afspraken gemaakt:

  • Denemarken zal het eerste gefaseerde en grootste energie-eiland ter wereld in de Noordzee realiseren, met een initiële capaciteit van 3GW offshore-windenergie in 2033 en verbindingen met België en Denemarken. Werkzaamheden ter voorbereiding van verdere verbindingen met Duitsland en Nederland hebben prioriteit.
  • België zal het eerste offshore energie-eiland ter wereld realiseren, een hybride project dat het opwekken van offshore windenergie en grensoverschrijdende interconnectie combineert.
  • België en Denemarken zullen nauw samenwerken op het gebied van hybride hernieuwbare energieprojecten, waaronder de verbinding tussen het Deense en het Belgische energie-eiland.
  • België zal 5,8 GW offshore-windcapaciteit realiseren in 2030 en 8 GW in 2040.
  • Denemarken zal in 2030 een totale offshore-windcapaciteit van minstens 10 GW bereiken, met het oog op een capaciteit tot 35 GW in de Noordzee in 2050 en mogelijk meer, afhankelijk van de Europese vraag naar groene stroom.
  • Denemarken en Nederland zullen nagaan hoe het energie-eiland in de Deense exclusieve economische zone (EEZ) kan worden verbonden met een Nederlandse energiehub, met inbegrip van perspectieven voor offshore groene waterstofproductie.
  • Nederland zal rond 2030 ongeveer 21 GW offshore-windcapaciteit realiseren.
  • Duitsland en Denemarken hebben al een samenwerkingsproject voor hybride offshore-windenergie ontwikkeld dat het eerste in zijn soort is en zijn voornemens samen te werken op het energie-eiland Bornholm in de Oostzee, met inbegrip van hybride interconnecties, en zullen ook hybride projecten voor hernieuwbare energie in de Noordzee opzetten.
  • Duitsland zal in 2030 minstens 30 GW, in 2035 40 GW en in 2045 70 GW aan offshore-windenergie realiseren.
  • België, Denemarken, Duitsland en Nederland zullen samen de huidige inspanningen om offshore-energie te ontwikkelen en uit te breiden versnellen en tot wasdom brengen als onderdeel van een integrale visie voor de Noordzee. Het doel hiervan is om als eerste stap een “toekomstbestendig offshore energiesysteem” in de Noordzee te realiseren, door het eerste energie-eiland ter wereld uiterlijk in 2040 tot zijn maximale potentiële capaciteit van 10 GW uit te breiden.

De leden van de Noordzeealliantie hebben verklaard dat zij alle “relevante en passende” maatregelen zullen nemen voor het versnellen van de regelgevings- en vergunningsprocedures om de projecten te ondersteunen.

De verzekeringsmarkten voor de bouw, de energiesector, de scheepvaart en hernieuwbare energie zullen vroegtijdig bij dit ambitieuze project moeten aanhaken. Maar zoals in mei besproken op Commercial Risk, de conferentie voor risicobeheer in de bouw in Londen, is de capaciteit voor hernieuwbare energie momenteel beperkt. Dit zal dus een nieuwe test zijn voor het vermogen van de verzekerings- en herverzekeringsmarkt om te innoveren en de energietransitie te ondersteunen.

 

Back to top button